Waters of Life - AUDIO Server

Recordings of meditations on Biblical texts in different languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Roma

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong

Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

Tingog nga na-record 001 -- Pasi-una
PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)
a) Pagpaila ug apostilikanhong bendesyon (Roma 1:1-7)
Tingog nga na-record 002 -- Roma 01:01
Tingog nga na-record 003 -- Roma 01:02-04
Tingog nga na-record 004 -- Roma 01:05-07
Tingog nga na-record 005 -- Roma 01:07
b) Ang dugay na nga gipanghinaot ni Pablo pagbisita sa Roma (Roma 1:8-15)
Tingog nga na-record 006 -- Roma 01:08-12
Tingog nga na-record 007 -- Roma 01:13-15
c) Ang katarong sa Dios namugna ug napatinoud kanato pinaagi sa kanunay nga pagtuo (Roma 1:16-17)
Tingog nga na-record 008 -- Roma 01:16
Tingog nga na-record 009 -- Roma 01:17
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS NAGHUKOM SA MGA MAKASASALA UG NAGPAHITARONG UG NAGBALAAN SA MGA TUMOTUO NI KRISTO (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)
Tingog nga na-record 010 -- Roma 01:18-21
Tingog nga na-record 011 -- Roma 01:22-23
Tingog nga na-record 012 -- Roma 01:24-25
Tingog nga na-record 013 -- Roma 01:26-28
Tingog nga na-record 014 -- Roma 01:29-32

2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)
a) Kinsa kadtong maghukom sa uban iyang gihukman ang iyang kaugalingon (Roma 2:1-11)
Tingog nga na-record 015 -- Roma 02:01-02
Tingog nga na-record 016 -- Roma 02:03-05
Tingog nga na-record 017 -- Roma 02:06-11
b) Ang Balaod, o konsensiya mohukom sa tawo (Roma 2:12-16)
Tingog nga na-record 018 -- Roma 02:12-16
c) Ang tawo dili maluwas sa iyang kaalam, apan sa iyang buhat (Roma 2:17-24)
Tingog nga na-record 019 -- Roma 02:17-24
d) Ang pagtuli walay espirituhanong kahimoan (Roma 2:25-29)
Tingog nga na-record 020 -- Roma 02:25-29

e) Ang prebilihiyo sa Judio dili makaluwas nila gikan sa kasuko (Roma 3:1-8)
Tingog nga na-record 021 -- Roma 03:01-08
3. Tanang tawo daotan ug basolonon (Roma 3:9-20)
Tingog nga na-record 022 -- Roma 03:09-20
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)
1. Gipadayag ang pagkamatarong sa Dios sa panghimayad sa pagkamatay ni Kristo (Roma 3:21-26)
Tingog nga na-record 023 -- Roma 03:21-24
Tingog nga na-record 024 -- Roma 03:25-26
2. Kita gimatarong pinaagi sa atong pagtuo ngadto ni Kristo (Roma 3:27-31)
Tingog nga na-record 025 -- Roma 03:27-31

3. Si Abraham ug Dabid mga ehemplo sa gipakamatarong pinaagi sa pagtuo (Roma 4:1-24)
a) Ang pagtuo ni Abraham maoy giila alang sa iyang pagkatamarong (Roma 4:1-8)
Tingog nga na-record 026 -- Roma 04:01-08
b) Ang tawo dili makadawat sa pagkamatarong pinaagi sa pagpatuli (Roma 4:9-12)
Tingog nga na-record 027 -- Roma 04:09-12
c) Kita gimatarong pinaagi sa grasya ug dili pinaagi sa Sugo (Roma 4:13-18)
Tingog nga na-record 028 -- Roma 04:13-18
d) Ang maisog nga pagtuo ni Abraham maoy atong sundon (Roma 4:19-22)
Tingog nga na-record 029 -- Roma 04:19-25

C - ANG PAGKAMATARONG NAGPASABOT UG BAG-ONG RELASYON SA DIOS UG SA KATAWHAN (Roma 5:1-21)
1. Kalinaw, paglaum, ug gugma magapuyo sa mga magtutuo (Roma 5:1-5)
Tingog nga na-record 030 -- Roma 05:01-05
2. Ang nabanhawng Kristo mituman sa iyang pagkamatarong dinhi kanato (Roma 5:6-11)
Tingog nga na-record 031 -- Roma 05:06-11
3. Ang grasya sa Dios milupig sa kamatayon, sala, ug sa Sugo (Roma 5:12-21)
Tingog nga na-record 032 -- Roma 05:12-21

D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)
1. Ang magtutuo giila iyang kaugalingong patay sa sala (Roma 6:1-14)
Tingog nga na-record 033 -- Roma 06:01-04
Tingog nga na-record 034 -- Roma 06:05-11
Tingog nga na-record 035 -- Roma 06:12-14
2. Ang kagawasan gikan sa Sugo nagatabang kanato sa pagpalingkawas gikan sa mga sala (Roman 6:15-23)
Tingog nga na-record 036 -- Roma 06:15-23

3. Kaluwasan gikan sa Sugo maghatod kanato sa serbisyo kang Kristo (Roma 7:1-6)
Tingog nga na-record 037 -- Roma 07:01-06
4. Ang Sugo nagtukmod sa mga makasasala nga muhimog sala (Roma 7:7-13)
Tingog nga na-record 038 -- Roma 07:08-13
5. Kung wala si Kristo ang tawo mahulog pirmi sa pagkasala (Roma 7:14-25)
Tingog nga na-record 039 -- Roma 07:14-25

6. Diha kang Kristo, ang tawo naluwas gikan sa sala, kamatayon, ug paghukom (Roma 8:1-11)
Tingog nga na-record 040 -- Roma 08:01
Tingog nga na-record 041 -- Roma 08:02
Tingog nga na-record 042 -- Roma 08:03-08
Tingog nga na-record 043 -- Roma 08:09-11
7. Kita nahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagpuyo sa Balaang Espiritu kanato (Roma 8:12-17)
Tingog nga na-record 044 -- Roma 08:12-17
8. Ang tulo ka lahi nga pag agulo (Roma 8:18-27)
Tingog nga na-record 045 -- Roma 08:18-27
E - ATONG PAGTUO MAGPADAYON HANGTUD SA KAHANGTURAN (Roma 8:28-39)
1. Ang kaluwasan sa Dios nagpaila sa umalabot nato nga himaya (Roma 8:28-30)
Tingog nga na-record 046 -- Roma 08:28-30
2. Ang kamatuoran ni Kristo nagapasalig sa atong panagkuyog sa Dios bisan sa tanang kalisud (Roma 8:31-39)
Tingog nga na-record 047 -- Roma 08:31-37
Tingog nga na-record 048 -- Roma 08:38-39

PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
1. Ang kabalaka ni Pablo sa iyang mga katawhang nahisalaag (Roma 9:1-3)
Tingog nga na-record 049 -- Roma 09:01-03
2. Ang mga espirituhanong pribelihiyo sa mga piniling katawhan (Roma 9:4-5)
Tingog nga na-record 050 -- Roma 09:04-05
3. Ang Dios magpabiling matarong bisan pa ug kadaghanan sa Israel ang supak kaniya (Roma 9:6-29)
a) Ang pakigsaad sa Dios dili lamang alang sa mga kaliwatan ni Abraham (Roma 9:6-13)
Tingog nga na-record 051 -- Roma 09:06-13
b) Ang Dios mopili kaniya nga aduna siyay kaluoy, ug kaniya nga buot niyang patig-ahon (Roma 9:14-18)
Tingog nga na-record 052 -- Roma 09:14-18
c) Ang sambingay sa magkukulon ug sa iyang panudlanan gitagana alang sa mga Judio ug Kristohanon (Roma 9:19-29)
Tingog nga na-record 053 -- Roma 09:19-29

4. Ang pagkamatarong sa Dios maangkon lamang pinaagi sa pagtuo, ug dili sa pagtinguha pagtuman sa Balaod (Roma 9:30 - 10:21)
a) Ang mga Judio nalimot sa pagkamatarong sa Dios nga maangkon pinaagi sa pagtuo, ug sila nagpabilin sa pabuhat sa balaod (Roma 9:30 - 10:3)
Tingog nga na-record 054 -- Roma 09:30 - 10:03
b) Ang nakabug-at pa gayud sa sala sa mga Israelita mao nga ang Dios dako ug kaluoy kanila kaysa ubang mga katawhan (Roma 10:4-8)
Tingog nga na-record 055 -- Roma 10:04-08
c) Ang hingpit nga katuyoan sa testimoniya sa ebanghelyo alang sa kaanakan ni Jacob (Roma 10:9-15)
Tingog nga na-record 056 -- Roma 10:09-15
d) Tulobagon basa Israel ang ilang pagka walay pagtuo? (Roma 10:16-21)
Tingog nga na-record 057 -- Roma 10:16-21

5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)
a) Ang balaang nabilin (Roma 11:1-10)
Tingog nga na-record 058 -- Roma 11:01-10
b) Mag-aghat ba ug kasina sa mga Kaliwatan ni Jacob ang kaluwasan sa mga magtutuong Hentil (Roma 11:11-15)
Tingog nga na-record 059 -- Roma 11:11-15
c) Pagbaod sa mga magtutuo sa mga Hentil sa ilang pagpagarbo ngadto sa mga kaliwat ni Jacob (Roma 11:16-24)
Tingog nga na-record 060 -- Roma 11:16-24
d) Ang sekreto sa pagtangtang sa gapos ug kaluwasan sa mga kaliwatan ni Jacob niining kaulahiang mga adlaw (Roma 11:25-32)
Tingog nga na-record 061 -- Roma 11:25-32
e) Ang pagsimba sa apostol (Roma 11:33-36)
Tingog nga na-record 062 -- Roma 11:33-36

PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)
1. Ang pagbalaan sa imong kinabuhi makab-ot pinaagi sa imong hugot nga pagpanugyan sa Dios (Roma 12:1-2)
Tingog nga na-record 063 -- Roma 12:01
Tingog nga na-record 064 -- Roma 12:02
2. Dili ka magmapahitas-on, kondili alagare ang Ginoo uban sa mga kaigsoonan gamit ang mga gasa nga gihatag sa Dios kaninyo (Roma 12:3-8)
Tingog nga na-record 065 -- Roma 12:03-08
3. Kat-onan ta ang inigso-on nga gugma ug bansayon atong kaugalingon niini (Roma 12:9-16)
Tingog nga na-record 066 -- Roma 12:09-16
4. Higugmaa ang imong mga kaaway (Roma 12:17-21)
Tingog nga na-record 067 -- Roma 12:17-21

5. Sunda ang mga namunoan kaninyo (Roma 13:1-6)
Tingog nga na-record 068 -- Roma 13:01-06
6. Ang sumada sa kamandoan alang sa katawhan (Roma 13:7-10)
Tingog nga na-record 069 -- Roma 13:07-10
7. Ang praktikal nga resulta sa kahibalo nga si Kristo mobalik pag-usab (Roma 13:11-14)
Tingog nga na-record 070 -- Roma 13:11-14

8. Ang kasagarang mga problema sa iglesia sa Roma (Roma 14:1-12)
Tingog nga na-record 071 -- Roma 14:01-12
9. Ayaw pasuk-a ang imong igsoon sa walay hinungdan nga butang (Roma 14:13-23)
Tingog nga na-record 072 -- Roma 14:13-23

10. Unsaon niadtong lig-on ug pagtuo sa pag-atubang sa mga wala damhang mga problema (Roma 15:1-5)
Tingog nga na-record 073 -- Roma 15:01-05
11. Napakgang ni Kristo ang panagbingkil tali sa magtutuong Judio, ug niadtong mga Hentil (Roma 15:6-13)
Tingog nga na-record 074 -- Roma 15:06-13
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)
1. Ang katakus ni Pablo mosulat sa epistula (Roma 15:14-16)
Tingog nga na-record 075 -- Roma 15:14-16
2. Ang sekreto sa ministri ni Pablo (Roma 15:17-21)
Tingog nga na-record 076 -- Roma 15:17-21
3. Ang mga gidahum ni Pablo sa iyang mga biyahe (Roma 15:22-33)
Tingog nga na-record 077 -- Roma 15:22-33

4. Ang listahan ni Pablo sa mga pangalan sa mga santos nga naila niya sa simbahan sa Roma (Roma 16:1-9)
Tingog nga na-record 078 -- Roma 16:01-09
5. Ang sumpay sa listahan ni Pablo sa mga santos nga kabahin sa iyang kinabuhi sa iglesia sa Roma (Roma 16:10-16)
Tingog nga na-record 079 -- Roma 16:10-16
6. Ang pagpasidaan batok sa mga mangingilad (Roma 16:17-20)
Tingog nga na-record 080 -- Roma 16:17-20
7. Mga pangumosta gikan sa mga isigkamagbubuhat ni Pablo (Roma 16:21-24)
Tingog nga na-record 081 -- Roma 16:21-24
8. Ang doksolohiya ni Pablo, isip panapos nga bahin sa iyang epistula (Roma 16:25-27)
Tingog nga na-record 082 -- Roma 16:25-27

www.WoL-Audio.net

Page last modified on August 11, 2018, at 04:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)