Waters of Life - AUDIO Server

Recordings of meditations on Biblical texts in different languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John

Next Book

JUAN - ANG KAHAYAG NGA MISIDLAK SA KANGITNGIT

Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21

Tingog nga na-record 001 -- Juan Pasi-una
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)
1. Ang sinugdan ug buhat sa pulong sawala pa ang pagpakatawo (Juan 1:1-5)
Tingog nga na-record 002 -- Juan 1:01
Tingog nga na-record 003 -- Juan 1:02-04
Tingog nga na-record 004 -- Juan 1:05
2. Ang Magbubunyag nagandam sa dalan ni Kristo (Juan 1:6-13)
Tingog nga na-record 005 -- Juan 1:06-08
Tingog nga na-record 006 -- Juan 1:09-10
Tingog nga na-record 007 -- Juan 1:11-13
3. Ang kapuno sa Dios gipakita sa iyang pagkatawo (Juan 1:14-18)
Tingog nga na-record 008 -- Juan 1:14
Tingog nga na-record 009 -- Juan 1:15-16
Tingog nga na-record 010 -- Juan 1:17-18
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)
1. Ang hugpong gikan sa Sanhedrin mipangutana sa Magbubunyag (Juan 1:19-28)
Tingog nga na-record 011 -- Juan 1:19-21
Tingog nga na-record 012 -- Juan 1:22-24
Tingog nga na-record 013 -- Juan 1:25-28
2. Mas daghang makatandog nga testimonya sa Magbubunyag mahitungod kang Kristo (Juan 1:29-34)
Tingog nga na-record 014 -- Juan 1:29-30
Tingog nga na-record 015 -- Juan 1:31-34
3. Ang unang unom ka disipolo (Juan 1:35-51)
Tingog nga na-record 016 -- Juan 1:35-39
Tingog nga na-record 017 -- Juan 1:40-42
Tingog nga na-record 018 -- Juan 1:43-46
Tingog nga na-record 019 -- Juan 1:47–51

4. Ang unang kahibulongan ni Hesus sa kasal sa Cana (Juan 2:1-12)
Tingog nga na-record 020 -- Juan 2:01-12
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
1. Ang paglimpyo sa Templo (Juan 2:13-22)
Tingog nga na-record 021 -- Juan 2:13-22
2. Si Hesus nakig- estorya kang Nicodemus (Juan 2:23 - 3:21)
a) Ang katawhan misandig ngadto kang Hesus (Juan 2:23-25)

b) Gikinahanglan ang bag-ong pagpakatawo (Juan 3:1-13)
Tingog nga na-record 022 -- Juan 2:23 - 3:05
Tingog nga na-record 023 -- Juan 3:06-13
c) Ang krus, tinugyanan sa pagkatawo ug usab (Juan 3:14-16)
Tingog nga na-record 024 -- Juan 3:14-16
d) Ang pagsalikway kang Kristo maghatod sa Paghukom (Juan 3:17-21)
Tingog nga na-record 025 -- Juan 3:17-21
3. Ang Magbubunyag nagpamatuod kang Hesus nga maoy Pamanhunon (Juan 3:22-36)
Tingog nga na-record 026 -- Juan 3:22-30
Tingog nga na-record 027 -- Juan 3:31-36

4. Si Hesus didto sa Samaria (Juan 4:1-42)
a) Si Hesus mihatod sa mananapaw ngadto sa paghinulsol (Juan 4:1-26)
Tingog nga na-record 028 -- Juan 4:01-15
Tingog nga na-record 029 -- Juan 4:16-26
b) Si Hesus midala sa iyang mga disipolo aron makita ang andam nga anihon (Juan 4:27-38)
Tingog nga na-record 030 -- Juan 4:27-30
c) Pagwali sa Ebanghelyo sa Samaria (Juan 4:39-42)
Tingog nga na-record 031 -- Juan 4:31-42
5. Pagtambal sa anak sa opisyal sa korte (Juan 4:43-54)
Tingog nga na-record 032 -- Juan 4:43-54

PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO
1. Pagtambal sa bakol sa Bethesda (Juan 5:1-16)
Tingog nga na-record 033 -- Juan 5:01-09
Tingog nga na-record 034 -- Juan 5:10-16
2. Ang Dios mitrabaho uban sa Iyang Anak (Juan 5:17-20)
Tingog nga na-record 035 -- Juan 5:17-20
3. Si Kristo mibanhaw sa mga namatay ug mihukom sa kalibotan (Juan 5:20-30)
Tingog nga na-record 036 -- Juan 5:20-24
Tingog nga na-record 037 -- Juan 5:25-30
4. Ang upat ka testigo sa pagkadios ni Kristo (Juan 5:31-40)
Tingog nga na-record 038 -- Juan 5:31-40
5. Ang rason sa dili pagtuo (Juan 5:41-47)
Tingog nga na-record 039 -- Juan 5:41-47

B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)
1. Ang Pagpakaon sa lima kalibo (Juan 6:1-13)
Tingog nga na-record 040 -- Juan 6:01–13
2. Mipalayo si Hesus gikan sa mga gusto nga siya koronahan (Juan 6:14-15)
3. Si Hesus miduol sa iyang mga disipolo nga adunay kaguol (Juan 6:16-21)
Tingog nga na-record 041 -- Juan 6:14-21
4. Si Hesus mitanyag sa katawhan sa pagpili, “Pagdawat o Pagsalikway!” (Juan 6:22-59)
Tingog nga na-record 042 -- Juan 6:22-33
Tingog nga na-record 043 -- Juan 6:34-40
Tingog nga na-record 044 -- Juan 6:41-50
Tingog nga na-record 045 -- Juan 6:51-59
5. Ang pag-ayag sa mga disipolo (Juan 6:59-71)
Tingog nga na-record 046 -- Juan 6:59-65
Tingog nga na-record 047 -- Juan 6:66-71

C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)
a) Si Hesus ug iyang mga igsoong lalake (Juan 7:1-13)
Tingog nga na-record 048 -- Juan 7:01-13
b) Nagkalain-laing panan-aw sa katawhan tali kang Hesus ug sa taas nga konseho (Juan 7:14-53)
Tingog nga na-record 049 -- Juan 7:14-20
Tingog nga na-record 050 -- Juan 7:21-30
Tingog nga na-record 051 -- Juan 7:31-36
Tingog nga na-record 052 -- Juan 7:37-44
Tingog nga na-record 053 -- Juan 7:45-53

c) Ang mga mabalaodnon midala ug mananapaw kang Hesus aron sa paghukom (Juan 8:1-11)
Tingog nga na-record 054 -- Juan 8:01-11
d) Si Hesus ang kahayag sa kalibutan (Juan 8:12-29)
Tingog nga na-record 055 -- Juan 8:12-20
Tingog nga na-record 056 -- Juan 8:21-24
Tingog nga na-record 057 -- Juan 8:25-29
e) Ang Sala mag-ulipon (Juan 8:30-36)
Tingog nga na-record 058 -- Juan 8:30-36
f) Si satanas, mamumuno ug bakakon (Juan 8:37-47)
Tingog nga na-record 059 -- Juan 8:37-43
Tingog nga na-record 060 -- Juan 8:44-47
g) Si Kristo anaa na sa wala pa si Abraham (Juan 8:48-59)
Tingog nga na-record 061 -- Juan 8:48-59

2. Ang pag-ayo sa tawo nga nahimugsong buta (Juan 9:1-41)
a) Ang pag-ayo sa adlawng Igpapahulay (Juan 9:1-12)
Tingog nga na-record 062 -- Juan 9:01-12
b) Ang mga Judio nangutana sa naayong tawo (Juan 9:13-34)
Tingog nga na-record 063 -- Juan 9:13-23
Tingog nga na-record 064 -- Juan 9:24-34
c) Si Hesus nagpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios niadtong iyang giayo (Juan 9:35-41)
Tingog nga na-record 065 -- Juan 9:35-41

3. Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:1-39)
a) Ang karnero nakadungog sa tingog sa tinuod nga magbalantay (Juan 10:1-6)
b) Si Hesus katohoan nga pultahan (Juan 10:7-10)
Tingog nga na-record 066 -- Juan 10:01-10
c) Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:11-21)
Tingog nga na-record 067 -- Juan 10:11-21
d) Ang atong seguridad naa sa paghiusa sa Amahan ug Anak (Juan 10:22-30)
Tingog nga na-record 068 -- Juan 10:22-30
e) Ang Anak sa Dios anaa sa Amahan ug ang Amahan anaakanako (Juan 10:31-39)
Tingog nga na-record 069 -- Juan 10:31-39

4. Ang Pagbanhaw ni Lazaro ug ang na dangatan niini (Juan 10:40 - 11:54)
a) Si Hesus mitabok sa Jordan (Juan 10:40 - 11:16)
Tingog nga na-record 070 -- Juan 10:40 - 11:10
Tingog nga na-record 071 -- Juan 11:11-16
b) Si Jesus mitagbo kang Marta ug ni Maria (Juan 11:17-33)
Tingog nga na-record 072 -- Juan 11:17-27
c) Ang Pagbanhaw ni Lazaro (Juan 11:34-44)
Tingog nga na-record 073 -- Juan 11:28-38a
Tingog nga na-record 074 -- Juan 11:38-44
d) Ang Konseho sa mga Judio naghukom kang Hesus ug kamatayon (Juan 11:45-54)
Tingog nga na-record 075 -- Juan 11:45-54

PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)
1. Si Hesus gisantalanahan sa Betania (Juan 11:55 - 12:8)
Tingog nga na-record 076 -- Juan 11:55 - 12:08
2. Si Hesus misulod sa Jerusalem (Juan 12:9-19)
Tingog nga na-record 077 -- Juan 12:09-19
3. Dunay mga Grego nga buot makigkita kang Hesus (Juan 12:20-26)
Tingog nga na-record 078 -- Juan 12:20-26
4. Ang Amahan gihimaya taliwala sa kagubot (Juan 12:27-36)
Tingog nga na-record 079 -- Juan 12:27-36
5. Katawhan nagmagahi sa ilang kaugalingon aron mahukman (Juan 12:37-50)
Tingog nga na-record 080 -- Juan 12:37-50

B - MGA PANGHITABO HUMAN SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 13:1-38)
1. Si Hesus mihogas sa tiil sa iyang mga tinun-an (Juan 13:1-17)
Tingog nga na-record 081 -- Juan 13:01-17
2. Ang mubodhi nailhan ug kining tawhana nagsalimu-ang (Juan 13:18-32)
Tingog nga na-record 082 -- Juan 13:18-20
Tingog nga na-record 083 -- Juan 13:21-32
3. Ang bag-ong kasugoan alang sa Iglesia (Juan 13:33-35)
Tingog nga na-record 084 -- Juan 13:33-35

4. Si Kristo mitag-an sa paglimod ni Pedro (Juan 13:36-38)
C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 14:1-31)
1. God is present in Christ (Juan 14:1-11)
Tingog nga na-record 085 -- Juan 13:36 - 14:11
2. Ang balaang Trinidad mikanaug ngadto sa magtutuo pinaagi sa Magdadasig (Juan 14:12-25)
Tingog nga na-record 086 -- Juan 14:12-14
Tingog nga na-record 087 -- Juan 14:15-20
Tingog nga na-record 088 -- Juan 14:21-25
3. Ang paghatag sa kalinaw ni Kristo isip panamilit (Juan 14:26-31)
Tingog nga na-record 089 -- Juan 14:26-31

D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)
1. Ang magpabilin kang Kristo mamungag daghan (Juan 15:1-8)
Tingog nga na-record 090 -- Juan 15:01-04
Tingog nga na-record 091 -- Juan 15:05-08
2. Ang atong pagpabilin sa panaghiusa diha sa Amahan nagpakita sa pagsinabtanay nga gugma (Juan 15:9-17)
Tingog nga na-record 092 -- Juan 15:09-17
3. Ang kalibotan nasilag ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an (Juan 15:18 - 16:3)
Tingog nga na-record 093 -- Juan 15:18-25
Tingog nga na-record 094 -- Juan 15:26-27

Tingog nga na-record 095 -- Juan 16:01-03
4. Ang Balaang Espiritu nagpadayag sa pinakaimportante nga mga kaugmaran sa kasaysayan (Juan 16:4-15)
Tingog nga na-record 096 -- Juan 16:04-11
Tingog nga na-record 097 -- Juan 16:12-15
5. Si Kristo nagtagna sa kalipay sa mga disipulo sa kapistahan sa pagkabanhaw (Juan 16:16-24)
Tingog nga na-record 098 -- Juan 16:16-24
6. Ang kalinaw ni Kristo deri kanato maoy mopildi sa mga kasakitan sa kalibotan (Juan 16:25-33)
Tingog nga na-record 099 -- Juan 16:25-33

E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)
1. Pasiuna sa pagpataliwala sa pag-ampo
2. Ang pag-ampo sa himaya sa Amahan (Juan 17:1-5)
Tingog nga na-record 100 -- Juan 17:01-05
3. Si Hesus nagpataliwala sa iyang mga apostoles (Juan 17:6-19)
Tingog nga na-record 101 -- Juan 17:06-08
Tingog nga na-record 102 -- Juan 17:09-13
Tingog nga na-record 103 -- Juan 17:14-19
4. Si Hesus nag-ampo sa panaghiusa sa Iglesia (Juan 17:20-26)
Tingog nga na-record 104 -- Juan 17:20-23
Tingog nga na-record 105 -- Juan 17:24-26

PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
1. Si Hesus gidakop diha sa tanuman (Juan 18:1-11)
Tingog nga na-record 106 -- Juan 18:01-11
2. Si Hesus gipangutana atubangan ni Annas ug ang paglimod ni Pedro sa tulo ka higayon (Juan 18:12-27)
Tingog nga na-record 107 -- Juan 18:12-27
3. Ang husay sa hukmanan nga Sibil atubangan sa Romanhong gobernador (Juan 18:28 - 19:16)
a) Ang sumbong batok sa mga harianong pag-angkon ni Kristo (Juan 18:28-38)
Tingog nga na-record 108 -- Juan 18:28-38
b) Ang pagpili nila ni Hesus ug Barabas (Juan 18:39-40)

c) Ang pagdagmal kang Hesus atubangan sa iyang mga tagasumbong (Juan 19:1-5)
d) Si Pilato nahadlok tungod sa langitnong kinaiya ni Kristo (Juan 19:6-11)
Tingog nga na-record 109 -- Juan 18:39 - 19:07
e) Ang dili matarong nga hukom ni Pilato kang Hesus (Juan 19:12-16)
Tingog nga na-record 110 -- Juan 19:08-16a
4. Ang krus ug ang kamatayon ni Hesus (Juan 19:16b-42)
a) Ang paglansang sa krus ug ang mga sapot sa lubnganan (Juan 19:16b-22)
b) Ang pagbahinbahin sa mga sapot ug paghimo sa ripa (Juan 19:23-24)
Tingog nga na-record 111 -- Juan 19:16b-24a
c) Ang pulong ni Kristo sa iyang inahan (Juan 19:25-27)
d) Ang hingpit nga kataposan (Juan 19:28-30)
Tingog nga na-record 112 -- Juan 19:24b-30
e) Ang pagduslak sa iyang kilid (Juan 19:31-37)
Tingog nga na-record 113 -- Juan 19:31-37
f) Ang paglubong ni Hesus (Juan 19:38-42)
Tingog nga na-record 114 -- Juan 19:38-42

B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
1. Mga panghitabo sa kaadlawon sa Pagsaylo (Pasko sa Pagkabanhaw) (Juan 20:1-10)
a) Si Maria Magdalena diha sa kilid sa lubnganan (Juan 20:1-2)
b) Si Pedro ug si Juan naglumba ug dagan ngadto sa lubnganan (Juan 20:3-10)
Tingog nga na-record 115 -- Juan 20:01-05
Tingog nga na-record 116 -- Juan 20:06-10
c) Si Hesus nagpakita kang Maria Magdalena (Juan 20:11-18)
Tingog nga na-record 117 -- Juan 20:11-16
Tingog nga na-record 118 -- Juan 20:17-18
2. Si Hesus mipakita sa iyang mga disipulo didto sa itaas nga kuwarto (Juan 20:19-23)
Tingog nga na-record 119 -- Juan 20:19
Tingog nga na-record 120 -- Juan 20:20
Tingog nga na-record 121 -- Juan 20:21
Tingog nga na-record 122 -- Juan 20:22-23
3. Si Hesus mipakita sa mga disipulo uban ni Tomas (Juan 20:24-29)
Tingog nga na-record 123 -- Juan 20:24-28
Tingog nga na-record 124 -- Juan 20:29
4. Kataposang pahayag sa ebanghelyo ni Juan (Juan 20:30-31)
Tingog nga na-record 125 -- Juan 20:30-31

5. Si Hesus mipakita didto sa lanaw (Juan 21:1-25)
a) Ang katingalanghang pagdakop sa mga isda (Juan 21:1-14)
Tingog nga na-record 126 -- Juan 21:01-06
b) Si Pedro nagpamatuod sa pag-alagad sa panon (Juan 21:15-19)
Tingog nga na-record 127 -- Juan 21:07-17
Tingog nga na-record 128 -- Juan 21:18-19
c) Mga panagna ni Hesus sa umaabot (Juan 21:20-23)
Tingog nga na-record 129 -- Juan 21:20-23
d) Ang pagsaksi ni Juan ug ang ebanghelyo (Juan 21:24-25)
Tingog nga na-record 130 -- Juan 21:24-25

www.WoL-Audio.net

Page last modified on August 11, 2018, at 04:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)